Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Mikä on osakaskunta?

Maamme kylärajojen sisäpuoliset vesialueet ovat yksityisiä. Kylärajojen ulkopuoliset vedet puolestaan ovat yleisiä. Yleisiä vesialueita on vain merellä ja suurimmilla järvillä.

Yksityiset vesialueet voivat olla pelkästään yhteen kiinteistöön kuuluvia, tai useammin, yhteisiä eli useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvia. Yhteinen alue on kiinteistörekisteriin merkitty yksikkö, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön. Tilojen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Osuuksien suuruudet ilmenevät tilan kiinteistörekisteriotteesta tai yhteisen alueen osakasluettelosta. Yhteisalueen osakasluettelosta puolestaan ilmenevät kaikki osakaskiinteistöt. Yhteisen vesialueen osakkaita ovat ne henkilöt, jotka omistavat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen.

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muidenkin asioiden hoidosta. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä aluetta koskevista asioista samalla tavalla kuin kiinteistön omistaja päättää omasta kiinteistöstään.

Suomessa on yli 20 000 yhteistä vesialuetta. Jokaisen yhteisen alueen hoidosta vastaa osakaskunta, joka muodostuu yhteisen alueen osakkaista. Monet osakaskunnat ovat järjestäytymättömiä, jolloin säännöllisiä kokouksia ei välttämättä pidetä.

Vesialueilla toimivien osakaskuntien toiminnan edistäminen on Kalatalouden Keskusliiton keskeisiä tehtäviä. Keskusliitosta saatte neuvontaa ja apua osakaskuntiin liittyvissä kysymyksissä. Näillä nettisivuilla on perustietoa osakaskuntatoiminnasta.

Osakaskuntien valmistautuminen kalatalousalueiden käynnistymiseen

ELY-keskukset kutsuvat kalatalousalueiden ensimmäiset kokoukset koolle alkuvuodesta 2019. Osakaskunnan, joka haluaa lähettää edustajansa kalatalousalueen kokoukseen, on hyvä valmistautua tähän vuosikokouksessaan 2018.

Kalatalousalueen kokouksessa osallistuja tarvitsee asianmukaisen valtakirjan äänioikeuden osoittamiseksi. Valtuutuksen pitää olla kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi vähintään edustajan nimi ja edustettava vesialue. Lisäksi edustajan on osattava yksilöidä edustettavan vesialueen kiinteistörekisteritunnus tai muut tiedot, joiden avulla alue on löydettävissä kiinteistörekisteristä.

Vesienomistajien äänimäärä kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin, että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa yhteen ääneen, 500 – 1000 hehtaaria antaa kaksi ääntä ja yli 1000 hehtaaria kolme ääntä. Vaikka äänimäärä onkin porrastettu, on edustajien lukumäärä aina yksi.


   

Sivu päivitetty 27.4.2017

 

HUOM!

Tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018

- Tietosuoja-asetus koskee kaikkea toimintaa, joissa muodostuu loogisesti järjestettyjä henkilötietoja, kuten esimerkiksi osoitelistoja, lukuun ottamatta kotitalouksia.
- Tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaan rekisterinpitäjän täytyy määrittää, mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytetään. Tietoja ei tule kerätä varmuuden vuoksi, vaan kerätään ainoastaan tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjän on kirjattava ylös, miten henkilötietoja käsitellään, kuinka kauan niitä säilytetään ja luovutetaanko niitä ulkopuolisille tahoille.
- Tietyissä tilainteissa rekisterinpitäjä tarvitsee rekisteröidyn suostumuksen. Suostumus on saatava, jos käsitellään henkilötietoja jollakin muulla perusteella, kuin tietosuoja-asetuksen oikeuttamat perusteet. Lisäksi suostumus on saatava esimerkiksi markkinointilähetysten lähettämiseen.

Katso tietosuojaselosteen malli osakaskunnille tästä

Yhteystiedot kuntoon!

Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset kansalaiset ja muutkin tahot tarvitsevat tietoja siitä kehen ottaa yhteyttä yhteistä aluetta koskevissa asioissa.

Osakaskunnilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa ajantasaiset tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään ja heidän osoitteistaan maamittaustoimistolle ja AVI:lle.

Maanmittauslaitoksella on yhteystietojen ilmoittamista varten sähköinen lomake

AVI:lle voi laittaa tiedot
sähköpostilla tai postitse:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa

kirjaamo.lansi@avi.fi.